Služby

Mzdy

-    mesačné spracovanie miezd

-    zaslanie príslušných výkazov:

     - do Sociálnej poisťovne

     - do Zdravotnej poisťovne

     - na Daňový úrad

-    doplnové dôchodkové sporenie

-    ročné zúčtovanie dane

-    ročné zúčtovanie zdravotného

     poistenia

-    spracovanie nemocenských

     dávok včetne potvrdení

-    spracovanie evidenčných listov

     dôchodkového poistenia

-    povinné, či dohodnuté zrážky zo

     mzdy

Personalistika

-    vyhotovenie:

     - pracovných zmlúv

     - prihlášok a odhlášok do/z

       sociálnej a zdravotných poisťovní

     - zmlúv o hmotnej zodpovednosti

     - náplni práce

     - organizačného poriadku

Poradenstvo

-    účtovné poradenstvo

-    daňové poradenstvo

-    personálne poradenstvo

DPH

-    spracovanie prvotných dokladov

-    vedenie evidencie dokladov

     patriacich do DPH

-    vypracovanie daňových priznaní DPHJednoduché účtovníctvo

-    prvotné spracovanie predložených dokladov

-    spracovanie peňažného denníka

-    spracovanie ročnej uzávierky (výkaz o majetkoch a

     záväzkoch, výkaz o prijímoch a výdajoch, kniha FO + FD)

-    vedenie knihy pohľadávok a záväzkov

-    vedenie pokladničnej knihy

-    evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH

-    evidencia majetku

-    spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu FO a

     príslušných výkazov

-    kontrola účtovníctva

Účtovné služby


Podvojné účtovníctvo

-    prvotné spracovanie predložených dokladov

-    predkontácia jednotlivých dokladov

-    spracovanie účtovnej uzávierky

     (štvrťročne/mesačne)

-    spracovanie ročnej účtovnej uzávierky vrátane

     príslušných výkazov (hospodársky výsledok,

     predvaha, obraty účtov, otvorenie a uzavretie účtov,

     súvaha, výkaz ziskov a strát, účtovný denník,

     hlavná kniha, kniha FO a kniha FD, cashflow...)

-    spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy

-    vedenie knihy pohľadávok a záväzkov

-    vedenie pokladničnej knihy

-    evidencia DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH

-    evidencia majetku

-    spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO a

     príslušných výkazov

-    kontrola účtovníctva

Dohodnite si s nami schodzkuKontakt.htmlKontakt.htmlKontakt.htmlshapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1
Preco my?precomy.htmlprecomy.htmlshapeimage_2_link_0
ÚvodKontakt.htmlUvod.htmlshapeimage_3_link_0